Bank - Finans - Försäkring

Trots löften om motsatsen fortsätter svenska banker att investera i högriskbolag som bidrar till regnskogsskövling i Amazonas. Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.

Något av det mest anmärkningsvärda som granskningen visar, är att flera av bankernas hållbarhetsfonder innehåller aktier från bolagen.
Läs merPatrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.
Avfall & Återvinning

Förra hösten skärptes reglerna för hantering och rapportering av farligt avfall, som bland annat gäller för bostadsföretag. Men oklarheter i regelverken ställer till det.

Sedan den 1 augusti förra året finns en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall och rapportera in till Naturvårdsverket. I november skärptes sedan reglerna ytterligare med krav på rapportering till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Men trots att det snart gått ett år har det inte kommit några gemensamma tillsynskriterier från kommunerna.
Läs merKarin Pleijel (MP) är en av de politiker i trafiknämnden som står bakom beslutet att framtida trafikinvesteringar ska styras av stadens klimatmål.
Transport & Trafik

Göteborgs investeringar i trafik ska i fortsättningen styras av stadens klimatmål, istället för tvärtom. Det har stadens trafiknämnd beslutat.

Göteborg har i sin klimatplan satt mål om att trafikens klimatpåverkan ska minska med nittio procent till 2030, jämfört med 2010, och att antal körda kilometer med motoriserade fordon ska minska med en fjärdedel under samma period, jämfört med 2020. Men med de planer som finns, som snarare stimulerar ökad än minskad trafik, blir målen svåra att förverkliga.
Läs merHållbar utveckling

Tomelilla ska som första svenska kommun testa en modell för att lyfta hållbarhetsaspekterna i den ekonomiska uppföljningen.

Tomelilla ska i samarbete med forskningsinstitutet Rise pilottesta den så kallade Munkmodellen (doughnut-modellen) som hittills endast använts av storstäder som Amsterdam och Köpenhamn. Munkmodellen utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och sätter ekonomin i en tydligare relation till hur människors behov tillgodoses, utan att jordens ekologiska gränser överskrids.
Läs merHandel & Konsumtion

Kan en ny generationen klimatkalkylatorer vara en lösning för att öka förståelsen för personliga klimatavtryck? Det hoppas skaparna av Doconomy Åland Index.

Många av oss har säkert någon gång fyllt i en klimatkalkylator på nätet, som baserat på självuppskattningar, ger ungefärlig bild av hur mycket utsläpp man genererar. Det är vad man brukar kalla för den första generationens klimatkalkylator. Problemet är att de här kalkylatorerna bygger på självuppskattningar, att de inte mäter ett faktiskt beteende och enligt undersökningar är det heller inte självklart att det leder till beteendeförändringar, som minskar utsläppen.
Läs merSolenergi

Den danska koncernen European Energy vill få tillgång till 232 hektar åkermark Svedberga i Helsingborgs kommun. Avsikten är att anlägga Sveriges största solcellspark. Nu ställs frågan om även gröna näringar hotar jordbruket – eller om de båda näringarna faktiskt kan dra nytta av varandra.
Läs mer


Byggande & Boende

Regeringen ger Boverket i uppdrag att starta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering.

Den 1 oktober 2021 träder förordningen om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus i kraft. Enligt regeringen ska stödet, tillsammans med informationscentrets arbete, bidra till fler energieffektiva renoveringar.
Läs mer


Så ska Stockholms stad främja cirkulärt byggande
Läs merMiljö- och klimatsatsningar i höstbudgeten

Ett långsiktigt biogasstöd, mer pengar till länsstyrelsernas klimatarbete och till Klimatklivet. Regeringen presenterade på fredagen en rad budgetsatsningar om nära 12 miljarder kronor, för att påskynda och stärka det svenska klimatarbetet.

En av de större nyheterna är att biogasen ges ett mer långsiktigt produktionsstöd. Stödet blir 500 miljoner kronor under 2022 för att sedan höjas till 700 miljoner kronor 2023 och 2024. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.
Läs mer


2,4 miljarder satsas på värdefull natur
Läs mer


Halv miljard till kommuners klimatanpassning
Läs mer


Regeringen vill satsa 6 miljarder på svensk bio-CCS
Läs merMiljörätt

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om att ändra i miljöbalken för att Cementa ska kunna få tillstånd att bryta kalk i ytterligare åtta månader. Men även om regeringen väljer att gå emot Lagrådet och bevilja tillstånd, är det troligt att det kommer ta stopp längre fram i processen.

Lagrådet är skarp i sin kritik av regeringens förslag. Att införa en lagstiftning som är "helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol" skulle skada tilltron till det svenska rättssystemet, skriver Lagrådet i sitt yttrande.
Läs merKlimat

SMHI har lanserat en ny webbtjänst som visar luftföroreningar och utsläpp ända ner på kommunnivå. Tjänsten vänder sig framför allt till tjänstemän på kommuner och länsstyrelser som behöver följa upp sina regionala miljömål, men den är även öppen för allmänheten.

Inom kort kommer SMHI även lansera en ny tjänst för realtidsmätningar av luftkvaliteten i Sverige.
Läs merCirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi har under senare år blivit en ledstjärna inom industri- och miljöpolitik. Men hur bra är det egentligen? Det har forskare från Lunds universitet, KTH och Lancaster University tittat närmare på. Slutsatsen är vi bör undvika att se cirkulär ekonomi som en universallösning. Snarare bör den användas för att lösa specifika miljöproblem.
Läs mer


Gap-analys ska visa hur cirkulärt Sverige är
Läs mer


Expertgrupp ska utmana linjärt tänkande
Läs mer


Här hittar du verktygen för omställning mot en cirkulär ekonomi
Läs merNäringslivets klimatarbete

Att arbeta aktivt med klimatfrågor har många affärsmässiga fördelar. Det visar en undersökning av Hagainitiativet, där ett 100-tal företag med mer än 50 anställda deltagit.
Enligt undersökningen är klimatarbetet lönsamt, det stärker varumärket, ökar kundlojaliteten och attraherar kompetent arbetskraft.
Läs rapporten


Nu gäller 1,5-gradersmål för att få gå med i Science based targets initiative
Läs merMoblitet

Att försöka göra anställdas pendlingsresor till och från arbetet mer hållbara, kan bli en allt viktigare del för företag som vill försöka minska sina utsläpp i Scope 3, särskilt då tjänsteföretag. Det menar World Business Council for Sustainable Development, WBCSD.

Organisationen lanserar nu en databas med åtgärder som företag och organisationer kan vidta för att ge anställda bättre förutsättningar för hållbart resande, som att skapa företags-cykelpooler, underlätta användningen av Mobility as a Service (MaaS) tjänster eller att uppmuntra de anställda att samåka till arbetet.
Här hittar du databasenKlimat

Det finns inga tecken på att pandemin haft en, mer än tillfälligt, utsläppsdämpande verkan på världsekonomin. Enligt en ny FN-rapport, United in Science 2021, är koldioxidutsläppen nu på samma nivå som de var före pandemin, 2019.
Enligt rapporten syns inga tecken på att det blir en grön återstart efter Covid19-pandemin. Snarare tvärtom. Koncentrationerna av alla de tre största växthusgaserna - koldioxid, metan och lustgas fortsatte att öka under 2020 och första halvåret 2021.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till


Mest läst