Hållbar utveckling

Tomelilla ska som första svenska kommun testa en modell för att lyfta hållbarhetsaspekterna i den ekonomiska uppföljningen.

Tomelilla ska i samarbete med forskningsinstitutet Rise pilottesta den så kallade Munkmodellen (doughnut-modellen) som hittills endast använts av storstäder som Amsterdam och Köpenhamn. Munkmodellen utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och sätter ekonomin i en tydligare relation till hur människors behov tillgodoses, utan att jordens ekologiska gränser överskrids.
Läs merHandel & Konsumtion

Kan en ny generationen klimatkalkylatorer vara en lösning för att öka förståelsen för personliga klimatavtryck? Det hoppas skaparna av Doconomy Åland Index.

Många av oss har säkert någon gång fyllt i en klimatkalkylator på nätet, som baserat på självuppskattningar, ger ungefärlig bild av hur mycket utsläpp man genererar. Det är vad man brukar kalla för den första generationens klimatkalkylator. Problemet är att de här kalkylatorerna bygger på självuppskattningar, att de inte mäter ett faktiskt beteende och enligt undersökningar är det heller inte självklart att det leder till beteendeförändringar, som minskar utsläppen.
Läs merByggande & Boende

Under perioden 2016 - 2020 exploaterades i Sverige drygt 3 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 6 000 fotbollsplaner. Det är i samma storleksordning som de två föregående femårsperioderna.

Störst exploatering har skett i Skåne, följt av Västra Götaland. Byggande av bostäder är den främsta orsaken till att jordbruksmark exploateras. Det skriver Jordbruksverket i en ny rapport.
Läs rapporten: Exploatering av jordbruksmark 2016–2020Miljö- och klimatsatsningar i höstbudgeten

Ett långsiktigt biogasstöd, mer pengar till länsstyrelsernas klimatarbete och till Klimatklivet. Regeringen presenterade på fredagen en rad budgetsatsningar om nära 12 miljarder kronor, för att påskynda och stärka det svenska klimatarbetet.

En av de större nyheterna är att biogasen ges ett mer långsiktigt produktionsstöd. Stödet blir 500 miljoner kronor under 2022 för att sedan höjas till 700 miljoner kronor 2023 och 2024. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.
Läs mer


2,4 miljarder satsas på värdefull natur
Läs mer


Halv miljard till kommuners klimatanpassning
Läs mer


Regeringen vill satsa 6 miljarder på svensk bio-CCS
Läs merMiljörätt

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om att ändra i miljöbalken för att Cementa ska kunna få tillstånd att bryta kalk i ytterligare åtta månader. Men även om regeringen väljer att gå emot Lagrådet och bevilja tillstånd, är det troligt att det kommer ta stopp längre fram i processen.

Lagrådet är skarp i sin kritik av regeringens förslag. Att införa en lagstiftning som är ”helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol” skulle skada tilltron till det svenska rättssystemet, skriver Lagrådet i sitt yttrande.
Läs merCirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi har under senare år blivit en ledstjärna inom industri- och miljöpolitik. Men hur bra är det egentligen? Det har forskare från Lunds universitet, KTH och Lancaster University tittat närmare på. Slutsatsen är vi bör undvika att se cirkulär ekonomi som en universallösning. Snarare bör den användas för att lösa specifika miljöproblem.
Läs mer


Expertgrupp ska utmana linjärt tänkande
Läs mer


Här hittar du verktygen för omställning mot en cirkulär ekonomi
Läs merNäringslivets klimatarbete

Att arbeta aktivt med klimatfrågor har många affärsmässiga fördelar. Det visar en undersökning av Hagainitiativet, där ett 100-tal företag med mer än 50 anställda deltagit.
Enligt undersökningen är klimatarbetet lönsamt, det stärker varumärket, ökar kundlojaliteten och attraherar kompetent arbetskraft.
Läs rapporten


Nu gäller 1,5-gradersmål för att få gå med i Science based targets initiative
Läs merMoblitet

Att försöka göra anställdas pendlingsresor till och från arbetet mer hållbara, kan bli en allt viktigare del för företag som vill försöka minska sina utsläpp i Scope 3, särskilt då tjänsteföretag. Det menar World Business Council for Sustainable Development, WBCSD.

Organisationen lanserar nu en databas med åtgärder som företag och organisationer kan vidta för att ge anställda bättre förutsättningar för hållbart resande, som att skapa företags-cykelpooler, underlätta användningen av Mobility as a Service (MaaS) tjänster eller att uppmuntra de anställda att samåka till arbetet.
Här hittar du databasenKlimat

Det finns inga tecken på att pandemin haft en, mer än tillfälligt, utsläppsdämpande verkan på världsekonomin. Enligt en ny FN-rapport, United in Science 2021, är koldioxidutsläppen nu på samma nivå som de var före pandemin, 2019.
Enligt rapporten syns inga tecken på att det blir en grön återstart efter Covid19-pandemin. Snarare tvärtom. Koncentrationerna av alla de tre största växthusgaserna - koldioxid, metan och lustgas fortsatte att öka under 2020 och första halvåret 2021.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till


Veckans mest lästa