Illustration: SMHI
KLIMATANPASSNING

SMHI har tillsammans med kommuner och länsstyrelser utvecklat en lathund som ska underlätta arbetet med klimatanpassning.

Lathunden, som finns fritt tillgänglig på webben, vänder sig i första hand till små och mellanstora kommuner som en hjälp att komma igång med klimatanpassning och guida rätt under arbetets gång.

”Den visar i vilka steg man kan arbeta och vilket stöd som är lämpligt för olika åtgärder eller olika processer”, säger Anna Jonsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Bland annat handlar det om att kommunen bör utse en klimatanpassningskoordinator och en arbetsgrupp, analyser risker och konsekvenser, samt prioritera åtgärder.

Läs mer
Stockholms universitet har startat ett nytt projekt för att minska onödiga resor.
PERSONTRANSPORTER - MOBILITET

Stockholms universitet har startat ett projekt kring beteendeförändringar när det gäller arbetsresor.

På Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi dokumenterar de anställda alla detaljer om sina resor och funderar även över själva syftet med resan. Är den ens nödvändig?

För varje resa matas uppgifter om resmål, färdmedel, hur många timmar resan tar och anledningen till resan, in i ett verktyg. Om det handlar om en flygresa räknas eventuella mellanlandningar som att resan delas upp i flera delar, då de stora utsläppen sker vid start och landning. Programmet räknar sedan ut hur mycket koldioxidutsläpp som resan som helhet resulterar i.

Läs merSkogsstyrelsen har kartlagt skogens ekosystemtjänster.
SKOG

För första gången har Skogsstyrelsen granskat statusen för skogens ekosystemtjänster och hur människan påverkar dem. Granskningen visar att bara en tredjedel av skogens totalt 30 ekosystemtjänster har god status. Sju ekosystemtjänster har en status som är otillräcklig, bland dem habitat och livsmiljöer samt biologisk mångfald.

I rapporten listas 30 olika nyttor eller ekosystemtjänster som skogen ger oss, som antingen är försörjande, reglerande, stödjande eller kulturella. För alla nyttorna har sedan statusen bedömts som god, måttlig eller otillräcklig.

Läs merBild: Agenda 2030-delegationen.
AGENDA 2030

Agenda 2030-delegationen har sammanställt ett antal presentationer och lärande exempel på sin webbplats.

Delegationen har också börjat samla lärande exempel på hur olika aktörer arbetar med Agenda 2030, vilka kan fungera som inspiration för andra. Det finns exempel från kommuner, regioner, energikontor och konsultföretag.

På den sidan finns också en mall med frågeställningar som kan fungera som ett stöd för att göra en uppskattning av den egna organisationens arbete med agenda 2030.
Läs merPROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till