Miljöminister Karolina Skog invigde Bee Urban Evolution Lab.
BYGGANDE & BOENDE

Ett 800 kvadratmeter stort multifunktionellt tak invigdes i veckan i Stockholm.

Taket, Bee Urban Evolution Lab, är tänkt att vara en grön mötesplats för en mängd olika event som musik, yoga och skördeluncher men också en visningsplats av det senaste inom stadsodling, miljöteknik, förnybar energi och resurshantering.

Läs mer
Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används. Källa: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas.
TRANSPORT & TRAFIK

Presterar verkligen kollektivtrafiken så dåligt att den endast når 4,9 procent av sitt mål att minska klimatpåverkan med 70 procent från inrikes transporter till 2030? Körsträckorna där förnybara bränslen används i kollektivtrafiken ligger ju över 85 procent. Vi har frågat Per Östborn, ansvarig för indikatorerna för en fossiloberoende vägtrafik på 2030-sekretariatet, som reder ut frågetecknen.

Per Östborn förklarar att när 2030-sekretariatet skapade indikatorerna så stötte man på ett problem när det gällde att skapa ett index för kollektivtrafikens miljöpåverkan. För personbilstrafiken var det enklare - här kunde man göra en sammanvägning av flera indikatorer för "de tre benen", bilen, bränslet och beteendet. Man använde siffror för bilarnas energieffektivitet, andelen förnybara drivmedel, samt körsträckor, för att skapa ett sammanvägt index.

Läs merENERGI & KLIMAT

Efter ett långt och gediget arbete har färdplanerna för nio branscher, som i varierande grad lovar att bli fossilfria, lämnats över till regeringen. Miljö Onlines redaktion har läst igenom delar av färdplanerna och kan konstatera att det knappast är raka spåret till fossilfrihet, för någon enda bransch.

Slående är hur branscherna är mer eller mindre beroende av varandras framgångar. Så till exempel är byggbranschens framgång starkt beroende av om betong- och cementbranscherna lyckas bli fossilfria.

Det är också tydligt att många av branscherna kommer att bli allt mer beroende av biobränsle från skogen, bland andra då stålbranschen.

Läs merHÅLLBAR UTVECKLING

Att förändra beteende för att få en mer hållbar utveckling - till exempel att minska konsumtion – kan vara svårt. I en rapport som Svenska Miljöinstitutet, IVL, tagit fram åt Konsumentverket listas åtta framgångsfaktorer.

Rapporten består av en inventering över beteendeinsatser, genomförda i Sverige och internationellt. Utifrån det har sedan ett antal framgångsfaktorer listats på vad som har gett effekt. Studien fokuserar främst på beteendeinsatser inriktade mot miljömässig hållbar konsumtion, men även i viss mån miljörelaterad hälsa.

Läs merHÅLLBAR TURISM

Två svenska turistdestinationer - Sälen och Idre - har certifierats som hållbara turistmål, enligt den norska Certifieringen "Merket for Bærekraftig reisemål". Sälen och Idre är först ut att certifieras som hållbara svenska resmål.

I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart för enskilda företag.

Certifieringen bygger på en internationell standard (GSTC-D) och ställer tydliga krav på destinationernas förmåga att sätta sitt hållbarhetsarbete i system genom involvering, styrning och värdeökning.
Läs merPROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till