Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys vid KTH.
Hållbar utveckling

Hur viktiga är våra privata val för att lösa klimatkrisen? Vad kan jag göra för klimatet? Just när det gäller när det gäller klimatet så finns det en tendens att lägga mer ansvar på individer, än inom andra samhällsområden.
I ett blogginlägg diskuterar Göran Finnveden,vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys vid KTH, varför just klimatfrågan har kommit att handla så mycket om individuellt ansvar och privata val.

Läs mer
Vem bär ansvaret för klimatet, del 1: MediernaMiljöledning

Swedish Life Cycle Center har tillsammans med Rise, IVL Svenska Miljöinstitutet och ett antal företag tagit fram en guide för hur man kan göra för att införa ett livscykelperspektiv i miljöledningssystem.
I guiden tas bland annat upp hur man identifierar betydande miljöaspekter och inför relevanta livscykelåtgärder. Guiden är uppbyggd kring PDCA-cykeln som många ledningssystem är uppbyggda kring.

Läs mer


Byggande & Boende

Drygt 90 instanser har lämnat in yttranden över Miljö- och energidepartementets betänkande ekologisk kompensation. Remissvaren visar att det finns många oklarheter i förslaget som behöver redas ut innan det kan föras in i svensk lagstiftning.
Utredningen föreslår bland annat att behovet av ekologisk kompensation ska bedömas i miljökonsekvensbeskrivningar. Men innan kompensationsåtgärder kan bli aktuella ska skador som kan förutses först minimeras i tillståndsprocessen. Krav på ekologisk kompensation ska även kunna tas upp i detaljplaner.
Boverket skriver i sitt remissvar att de gör bedömningen att det blir svårt att reglera kompensationsåtgärderna med hjälp av Plan- och bygglagen. Myndigheten framhåller även att kompensationsåtgärdernas varaktighet behöver regleras.

Läs mer


Upphandling

Det är fortfarande en spridd missuppfattning att det inte går att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar som utvärderas utifrån pris.
Det konstaterar Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten skriver i ett expertsvar att det inte finns någon motsättning mellan att beakta hållbarhet och att utvärdera anbud på pris.

Läs mer

Mer om upphandling
Upphandlingsmyndigheten publicerar plan för uppdatering av hållbarhetskriterierMartin Wetterstedt, koordinator för Klimatledarskap vid Uppsala universitet.
Myndighet - Region - Kommun

Just nu pågår ett svenskt pilotprojekt, där Uppsala universitet och Ramboll är involverade, där ett tiotal kommuner och län tar fram koldioxidbudgetar.
Med hjälp av budgetarna blir det tydligt för beslutsfattare vilket utsläppsutrymme respektive kommun har och därmed blir det enklare att ta fram handlings- och åtgärdsplaner som är tillräckligt kraftfulla. Nu inbjuds alla landets kommuner att vara med i projektet och få sin koldioxidbudget beräknad.

Läs merPer Grankvist lanserar ny föreläsningsserie om klimatfrågan
Journalisten och författaren Per Grankvist, som bland annat skrivit boken CSR i praktiken, har under tio års tid studerat hur internationella bolag arbetar med hållbarhetsfrågor. Nu lanserar han en ny föreläsningsserie som är särskilt inriktad lösningar på klimatfrågan.

Läs merBirgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.
Byggande & Boende

I mars lanserade byggbranschen sin en färdplan för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2045. Nu har Sveriges Byggindustrier tagit över stafettpinnen efter Skanska, och driver arbetet med implementeringen av färdplanen.

I en intervju med Miljö Online berättar Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, vad som händer under hösten.

Läs merBild: Trivector
Transport & Trafik/Persontransporter - mobilitet

Många kommuner arbetar med att kartlägga invånarnas resvanor. Det vanligaste sättet har hittills varit en skriftlig enkät, där deltagaren får berätta hur han eller hon reser. Men nu är en mobilapp, som automatiskt registrerar resvanorna, på väg att ersätta pappersenkäterna.

Trivector har låtit utveckla en resvaneundersökningsapp, TRavelVU, som med hjälp av gps-spår registrerar varje del i användarens reskedja, vad gäller färdmedel/aktivitet, sträcka, hastighet och resväg.

Med hjälp av appen går det att göra avancerade analyser av resmönster och få mycket exakt information vad gäller geografisk rörlighet, avstånd och tid. Det går att få fram kartor som visar hur transportsystemet används av olika färdmedel och grupper, samt göra analyser av väntetider i kollektivtrafiken.

Läs merKommunikation & Marknadsföring

Att det inte är en jättebra idé att marknadsföra miljö- och klimatåtgärder som man inte har full täckning för har Smålands Airport fått erfara. Lika lite genomtänkt är Skistars reklamkampanj som uppmuntrar resenärerna att ta flyget till bolagets skidorter i norr.

I veckan avslöjades att det som i våras marknadsfördes som Sveriges "mest hållbara" flygsträcka – KLM:s flyglinje mellan Smålands Airport i Växjö och Amsterdam – flygs med 100 procent fossilt bränsle.

Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till