Bild: Stockholms universitet/MostPhotos.
KLIMAT

Forskare har upptäckt att ozonlagret, som skyddar mot skadlig ultraviolett strålning, inte återhämtar sig som väntat. Ozonlagret återhämtar sig vid polerna men inte på lägre breddgrader, exempelvis över Sverige.

Forskarna har kunnat se att vid lägre breddgrader, mellan 60°N och 60°S (Stockholm ligger vid 59°N, London vid 51°N), återhämtar sig sannolikt inte stratosfäriskt ozon.

Detta på grund av oväntade ozonminskningar i nedre delen av stratosfären. Forskarna står dock frågande inför orsaken. En ännu så länge obekräftad teori är att mycket kortlivade kemiska substanser, som innehåller klor och brom, skulle kunna förstöra ozon i den nedre stratosfären.

Läs merElaine Weidman-Grunewald slutar som hållbarhetschef på Ericsson.
HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Telekomkoncernen Ericsson omorganiserar sitt hållbarhetsarbete från grunden. Omorganisationen innebär att funktionen som hållbarhetschef tas bort och att ansvaret för hållbarhetsarbetet flyttas till marknad- och kommunikationsavdelningen. Det har fått hållbarhetschefen Elaine Weidman-Grunewald, att lämna företaget.

Rent konkret innebär det att Helena Norrman kommer att leda arbetet med Ericssons övergripande hållbarhetsstrategi, rapportering och uppföljning - medan ansvaret för att genomföra hållbarhetsarbetet och nå målen flyttas ut till de olika affärsområdena och dess chefer.

En ny person kommer att rekryteras som ansvarig för hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande, men det blir Helena Norrman som ansvarar för frågorna i ledningsgruppen framöver.

Läs merGunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, är kritisk till Uppandindlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
UPPHANDLING

Sveriges kommuner och landsting, SKL, riktar allvarlig kritik mot Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som ska användas för att minska miljöpåverkan vid offentlig upphandling.

SKL har låtit Svenska Miljöinstitutet IVL granska stödet och deras granskning visar på omfattande brister. Mer än hälften av kriterierna är från 2014 eller ännu äldre. Många av kriterierna är heller inte ambitiösa nog att driva utvecklingen framåt. Två av tre kriterier är endast på en så kallad basnivå, som inte driver på förbättringar hos leverantörerna.

- Vi förväntar oss att Upphandlingsmyndigheten förbättrar sitt stöd för klimatsmarta inköp, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Läs mer


HÅLLBARHETSRAPPORTERING
Ny handledning för hållbarhetsrapportering
Branschorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har tagit fram en handledning för större företag som från och med januari i år är skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning. Handledningen är inriktad mot bostads- och fastighetsbranschen men kan även användas av andra bolag som står i startgroparna för att börja rapportera.
Läs mer

HÅLLBART BYGGANDE & BOENDE
Nytt verktyg styr Riksbyggen mot hållbarhet
Riksbyggen har utvecklat ett hållbarhetsverktyg för att bättre kunna styra och visualisera åtgärder för miljö och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Verktyget omfattar tio områden bland dem ekosystemtjänster, energi och mobilitet. Områdena bedöms och viktas ihop till en klassning som visar projektets hållbarhetsprofil.
Läs mer
HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING
En tredjedel av världens vd:ar ”extremt oroade” över klimat och miljö
Allt fler vd:ar för globala storföretag känner "extrem oro" över hur klimatförändringar och miljöförstöring kan påverka det egna bolagets lönsamhet. Av 1 300 tillfrågade vd:ar känner en knapp tredjedel, 31 procent, extrem oro över dessa frågor.
Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING
”Rena intäkter” premieras när världens 100 mest hållbara företag rankas
Fem svenska företag finns med på årets rankning av världens 100 mest hållbara bolag som idag presenterades på toppmötet i Davos. Något av mest intressanta med årets lista är att rankingen numera tar hänsyn till hur stor andel av ett bolags intäkter som är "rena intäkter" det vill säga som kommer från produkter och tjänster som gagnar miljön eller samhället i stort. Även jämställda bolagsledningar och att företagen betalar en stor andel av vinsten i skatt, premieras.
Läs merBild: Gröna Bilister.
TRANSPORT & TRAFIK / MILJÖBILAR

När bonus malus-systemet införs 1 juli försvinner begreppet ”miljöbil”. Något som ställer till problem för de kommuner och landsting som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar. Transportstyrelsen har därför fått regeringens uppdrag att senast den 29 mars komma med förslag på hur miljöbilskriteriet ska ersättas vid offentlig upphandling.

Det är förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor som reglerar statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor. Förordningen innebär bland annat att statliga myndigheter enbart ska köpa in eller leasa miljöbilar, såvida de inte har särskilda skäl.
Läs mer


MILJÖBILAR
Elbilar ingen "quick fix" för klimatet
Även om elbilarna globalt sett förväntas öka i antal, från idag 2 miljoner, till kanske uppemot 280 miljoner år 2040, kommer det endast minska de globala koldioxidutsläppen med mindre än en procent. Det hävdar IEA:s vd, Fatih Birol, som i veckan presenterade rapporten World Energy Outlook 2017 i Bryssel.
Läs mer

PERSONTRANSPORTER - MOBILITET
Svenskarna ökar bilkörningen - för tredje året i rad
För tredje året i rad ökar svenskarnas bilkörande. 2016 körde svenskarna i genomsnitt 673 mil vilket är 10 mil mer än förra mätningen. Det visar nyligen uppdaterade siffror i miljömålsindikatorn "Körsträcka med bil".
Läs mer
GODSTRAFIK
Volvo och Scania: Gasdrift är framtiden för lastbilstrafiken
Nyligen lanserade Volvo en ny gasmotor med dieselprestanda för sina lastbilar. Nu gör konkurrenten Scania samma sak. Båda tillverkarna ser gasdrivna lastbilar som en framtidslösning för att få ner utsläppen från lastbilstrafiken.
Läs mer

TRANSPORT & TRAFIK
Heta ämnen på konferens om hållbara transporter
Energikrävande elbilsbatterier, hur miljözoner kan införas på ett bra sätt och hur HVO-diesel ska göras mer hållbar, var några av de aktuella frågor som diskuterades på IVL:s konferens Hållbara transporter.
Läs mer


SOLENERGI

Energikontor Norr har genomfört en omvärldsanalys om solenergi och vilka förutsättningar det finns att utveckla denna i Norrbotten. Många av tipsen är även tillämpbara i landet som helhet. I omvärldsanalysen studeras bland annat vad företag, kommuner och hushåll kan göra för att utnyttja solenergi som energikälla.

Företag kan till exempel börja med att undersöka sina förutsättningar för att nyttja solel och/eller solvärme. Redan vid planering och projektering av nya byggnader går det exempelvis att underlätta förutsättningarna för att installera solenergi i ett senare skede, genom att rikta taket mot söder och förbereda anslutningar till solenergianläggningar genom neddragning av kabel och/eller rör.
Läs mer


SOLENERGI
Ny affärsmodell för solel för företag
Elbolaget Bixia lanserar en ny affärsmodell för solel för företag. Företag kan låna ut sina tak till solpaneler och elbolaget står för tillståndsansökan, finansiering, nätanslutning, försäkring och installation. Motprestationen från takägaren är att köpa elen som produceras på taket. Niclas Stenberg som är Ica-handlare i Moheda var först att nappa på erbjudandet.
Läs mer

BYGGANDE & BOENDE / ENERGI
"Installationerna måste sluta läcka energi"
Efter att byggnaders klimatskal energieffektiviserats får de tekniska installationerna en allt större betydelse för energianvändningen. Boverket och aktörerna i byggprocessen måste därför ta större hänsyn till installationer som varm- och kallvatten, värme- och kylsystem samt ventilation. Det skriver Johan Sjölund, verksamhetschef inom Isolerfirmornas Förening och Mats Björs, vd Swedisol i en debattartikel. Samtidigt visar en granskning av ett tiotal fastigheter hos det kommunala fastighetsbolaget Futurum i Örebro att fel i rörisoleringar är vanliga.
Läs mer
BYGGANDE & BOENDE / ENERGI
Nu bygger Knivsta bara passivhus
Knivsta kommun satsar stort på passivhus. Just nu byggs det och finns planer på fem nya större byggnader i passivhusteknik. Det handlar om två förskolor, en skola och en sporthall, samt en multibyggnad innehållande sporthall, ishall, kafé och samlingssal med scen. "Från början var vi avvaktande för vi trodde inte att det skulle bli en konkurrenskraftig investering. Men nu inser vi att det är tvärtom och dessutom bra för miljön", säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande (M). "Vi har inte fattat något beslut om att bara bygga passivhus, men just nu gör vi det och vi är mycket positiva till tekniken", säger Klas Bergström.
Läs mer

BYGGANDE & BOENDE / ENERGI
Boverket: Inget behov ändra PBL för att minska klimatpåverkan
Det behövs inga ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att främja en minskad klimatpåverkan i samband med att kommunerna planerar för ny bebyggelse och infrastruktur. Den slutsatsen drar Boverket efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med att begränsa klimatpåverkan i sin planering. Kartläggningen visar att kommunerna till stor del redan arbetar med att främja strukturer och åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan i sin översiktliga planering.
Läs merKEMIKALIER

Dagligvaruföretaget Axfood har börjat ställa krav på sina leverantörer att frukt och grönsaker som köps in ska vara fria från bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU, oavsett var i världen odlingen sker.

Axfood identifierade totalt 38 farliga och förbjudna bekämpningsmedel och förde upp dem på en egen förbudslista.

Initiativet togs emot positivt av producenterna och resulterade i att nästan samtliga av de listade bekämpningsmedlen på kort tid helt försvann från odlingarna. De fåtal ämnen som kvarstår kommer att bytas ut inom något år.
Läs merBild: SGU
NATURVÅRD & MÅNGFALD / HAV & KUST

SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust. Den visar hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går. Bedömningarna baseras på bland annat jordarter i strandzonen och terrängförhållanden.

På kartan har kustlinjen delats in i fyra klasser. Pågående betydande erosion i lösa jordlager innebär tydliga spår av betydande erosion. Hit hör till exempel flera av Skånes sandstränder och stränder runt södra Vättern. 110 km (0,7 %) av Sveriges kust hör till denna kategori.
Läs merBild: Riksbyggen
HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Charlotta Szczepanowski kliver upp ett steg som chef för hållbar utveckling i Riksbyggens nya hållbarhetsorganisation.

Detta samtidigt som Therese Berg - tidigare strateg för social hållbarhet - blir ny hållbarhetschef.

– Namnbytet kan tyckas som en lek med ord men betyder i praktiken ett helt nytt synsätt för Riksbyggens framtida utvecklingsarbete. All utveckling som sker inom företaget ska ske på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet kan inte vara en fråga som några arbetar med lite vid sidan av utan ska vara en naturlig del våra processer och utvecklingsarbete, säger Charlotta Szczepanowski som även ingår i Riksbyggens företagsledning.

Riksbyggen är aktuella med ett flertal hållbarhetsprojekt. Bland annat har bolaget infört ett verktyg för ekosystemtjänstanalys som genomförs i alla nyproduktionsprojekt. I Brf Viva i Göteborg använder Riksbyggen en ny sorts klimatsmart betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. I Göteborg arbetar Riksbyggen även med ett projekt för kooperativa hyresrätter för unga vuxna, något som inte provats i Sverige tidigare.


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till