Senaste nytt ur Miljö Online Professional

Svenskt Flyg tilldelas årets greenwashpris. Priset delades ut under ett seminarium i Almedalen på måndagen. Utsläppen från svenskars flygande har ökat sedan 1990 både för inrikes och utrikes resor. Ändå försöker Svenskt Flyg framställa det som att utsläppen har minskat genom att räkna per passagerarkilometer, skriver Jordens Vänner som står bakom priset i ett pressmeddelande. "Att framställa ökad miljöbelastning som en framgång för miljön är en typisk grönmålning och därför tar Svenskt Flyg och deras ordförande Niklas Nordström hem årets greenwashpris", säger en av Jordens Vänners två ordförande Andrea Söderblom-Tay.
Miljö Online har gått igenom programmet från Almedalen och valt ut ett antal seminarier inom olika områden, som vi anser vara särskilt intressanta, eller som berör områden som är högaktuella just nu. Här tipsar vi om sex seminarier som rör hållbar konsumtion, eko- och närproducerat och delningsekonomi.
Miljötillsynsutredningen har överlämnat sitt förslag till regeringen. Utredningen förslår bland annat en tydligare statlig styrning av tillsynsarbetet, att det tas fram nationella mål och en strategi för miljötillsynen, att miljöinspektörernas status höjs, samt att miljöbrottsmålen flyttas till mark- och miljödomstolarna.
I norra Schweiz lågland med en medeltemperatur på 1 grad i januari och 17 grader i juli har man byggt världens första flerfamiljshus som är självförsörjande på el.
Jonas Nordström i Uppsala retade sig på att så få villaägare har solceller. Därför tog han ett initiativ och samlade sina grannar för att göra ett gruppinköp av solpaneler. Nu blänker solpaneler på åtta hustak och troligen är det Sveriges solcellstätaste gata.
En regional klimatfärdplan ska få fart på arbetet att få ned Stockholms läns utsläpp till noll. Färdplanen ska hjälpa kommunerna, speciellt de som inte kommit så långt i sitt klimatarbete.
Vilka är alternativen för den som vill bygga nytt, bygga om eller klimatanpassa hus och infrastruktur? Om detta skriver Johnny Kellner i sin nya bok. Det är den första praktiskt tillämpbara och lättlästa handboken i klimatbyggande för så skilda funktioner i samhällsbyggnadssektorn som samhällsplanerare, politiker på stats- och kommunnivå, byggherrar, konstruktörer, arkitekter, entreprenörer, fastighetsägare och byggmaterialindustrin.
Under 2017 startar EU:s kemikaliemyndighet Echa ett nytt tillsynsprojekt för att kontrollera kvaliteten på säkerhetsdatablad i de 28 EU- och EES-länderna. Projektet ska kartlägga hur säkerhetsdatabladen används och fungerar för att ta tillvara arbetares säkerhet.
Skulle du klara att halvera ditt avfall under ett år? Eller ha en köpfri månad? För de 35 familjerna i projektet Minimeringsmästarna har utmaningarna gett resultat. Nu startar snart en ny omgång.
De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.


37 myndigheter och forskningsinstitutioner har nu kommit fram till en gemensam hållning om hur man ska arbeta för att minska riskerna med högfluorerade ämnen (PFAS). Det handlar om att öka kunskapen, förbättra kommunikationen, samt bedöma risker, miljöövervaka och utveckla regler kring användningen av PFAS.

Läs merFoto: SGBC

Efter två år av intensivt arbete är manualen för Miljöbyggnad 3.0 klar. Över 200 experter har deltagit i processen och det nya regelverket har varit ute på två remisser, som rönt mycket stort intresse.

"Alla kriterier har ändrats i den nya versionen. De har antingen uppdaterats för att stämma överens med regeländringar och nya data eller skärpts för att hålla takt med den snabba utvecklingen i miljöbyggandet", säger Åsa Wahlström, som varit med och lett arbetet.

Skärpt kvalitetssäkring, krav på lokal energiproduktion och på miljö- och klimatprestanda för material, är några av nyheterna.
Läs mer


Mellan åren 1998 och 2012 ökade jordens medeltemperatur långsammare än vad man tidigare förutspått. Nu vet forskarna mer om det som beskrivits som en lång paus i den globala uppvärmningen. Det framgår av en ny studie som publicerats i tidskriften Nature.

Enligt schweiziska forskare kan pausen förklaras med brister i de observationer som gjorts. Bland annat saknas data från Arktis som kan förklara en del av utvecklingen. Naturliga klimatvariatoner, minskad solinstrålning och upptag av värme från haven, är andra delförklaringar.

Kombinerat med de senaste data om uppvärmningstrender är forskarna nu mer övertygade än någonsin att människans inflytande dominerar den långsiktiga uppvärmningen.
Läs merFoto: ISO

Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, håll just nu på och arbetar med en ny standard för klimatåtgärder, ISO 14080.

Standarden ska ge regeringar, företag och organisationer ett ramverk att för att arbeta med konsekventa och jämförbara klimatåtgärder på ett transparent och trovärdigt sätt.
Läs merIllustration: Energimyndigheten.

I veckan presenterade sex myndigheter en strategisk plan för regeringen, för hur transportsektorn ska bli fossilfri. En viktig del i planen är att hitta nya möjliga lösningar och handlingsalternativ för omställningen.

I serie artiklar presenterar Miljö Online de olika åtgärderna som myndigheterna föreslår att staten börjar arbeta med inom de närmaste två-tre åren, uppdelat på olika områden. Först ut: samhällsplanering.
Läs merBild: Baltic Eye.

Mikroplaster är en fråga som väcker allt hetare debatt och som uppmärksammats i flera artiklar i Miljö Online de senaste veckorna.

Frågan är aktuell på många plan. Miljöminister Karolina Skog (Mp) vill lagstifta om ett förbud mot mikroplaster i kosmetika. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har kommit med uppdaterad statistik över de största utsläppskällorna för mikroplaster. Mikroplaster från däck står för en betydande del, vilket fått däckåtervinningsindustrin att ifrågasätta resultaten.

En stor mängd gummigranulat från återvunna däck läggs på konstgräsplaner. Från de 1 300 konstgräsplanerna som finns i Sverige bedöms årligen mellan 1 600 till 2 500 ton mikroplast läcka ut. Något som väcker diskussion ute i kommunerna.


Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till